بدون دیدگاه آوریل 10, 2020 مهدی

” فرهنگ ” فمنیسم و خلع سلاح کردن زنان

بروشور: موانع و آسیب‌های اشتغال بانوان / فمینیسم با روانه ساختن بی رویه زنان به بازار کار ، به محیط خانه که بهترین محیط هنرنمایی زن و مهم ترین ابزار زن برای مشارکت اجتماعی و تأثیرگذاری بر اعضای خانواده است، آسیب های جدی وارد کرده است.

بروشور: موانع و آسیب‌های اشتغال بانوان

فایل 4 بروشور تولید شده در این موضوع، در ادامه در دسترس شماست

” فرهنگ ” توجه نداشتن به جایگاه بلندمرتبه خانه داری

آزادی و اشتغال زنان در غرب از دریچه اقتصادی نگریسته شده است ، در این نگاه ، نقش مادری و همسری تحقیر می شود و نه تنها به این فعالیت عمیق فرهنگی و انسان ساز توجه نمی شود، حتی از تأثیر اقتصادی خانه داری و نقش آن در بهره وری اقتصادی جامعه غفلت می شود.

اشتغال زنان: کاهش رشد جمعیت

ارتباط میان دو متغیر اشتغال زنان و سقوط رشد جمعیت در نگاه جامعه شناسان و جمعیت شناسان به قدری بدیهی است که برای کنترل و تعدیل رشد جمعیت در کشورهای جهان سوم، اشتغال بانوان را توصیه می کنند!

فقدان استراتژی و سیاست مناسب در زمینه اشتغال بانوان در کشورهای اسلامی

در کشورهای اسلامی به دلیل فقدان سیاست ها و استراتژی های روشن و متناسب با شرایط موجود جهانی در

خصوص اشتغال زنان مسلمان و تقابل دیدگاه های رادیکال با سیاست های معمول،

اشتغال زنان روز به روز با موانع و مشکلات بیشتری روبرو می شود.

ضعف جسمانی و آسیب های اجتماعی

 قدرت برتر جسمانی و تمایلات شدید غریزی مردانه از یک سو و زیبایی و ضعف جسمانی زنان در مقایسه با

مردان از سوی دیگر، و در منظر بودن آنها از سوی سوم ، موجب شد تا اذیت و آزار مردان علیه زنان در محیط کار به وقوع بپیوندد.

این آزار و اذیت ها گاه به شکل تحقیر و توهین به زنان از طریق واگذاری کارهای حاشیه ای و پست به آنان

و پرداخت حقوق و مزایای کمتر در مقایسه با مردان و گاه در قالب آزارها

و خشونت های جنسی مردان همکار و ضرب و شتم آنان صورت می گرفت.

بروشور: موانع و آسیب‌های اشتغال بانوان