بدون دیدگاه آوریل 11, 2020 مهدی

در این کتابچه به «خطرات تهدید کننده کشور در حوزه اشتغال و کار از دیدگاه مقام معظم رهبری» پرداخته ایم. «تهدیدات اشتغال و کار در کشور»

فشار جهانی

ما امروز در مقابل یک فشار جهانی قرار داریم. دشمنی وجود دارد در دنیا که میخواهد با فشار اقتصادی

و با تحریم و با این کارهائی که شماها میدانید، سلطه‌ی اهریمنی خودش را برگرداند به این کشور.

واردات

وقتی یک محصول خارجی را ما داریم مصرف میکنیم، در واقع داریم یک کارگر خودمان را بی کار میکنیم، یک کارگر دیگر را داریم به کار وادار میکنیم

نمیگوییم واردات متوقف بشود؛ چون یک جاهائی لازم است که واردات انجام بگیرد؛ اما واردات باید مدیریت بشود.

خودناباوری و غرب زدگی میراث منحوس دوره پهلوی

متأسفانه بعضی هستند که بر اثر فرهنگ غلطِ دوره‌ی منحوس پادشاهی – دوره‌ی طاغوت، دوره‌ی وابستگی – هنوز چشمشان به خارج است.

یک روزی بوده است که تو این کشور مسئولین دولتی ما آمدند صریح گفتند که ایرانی یک لوله‌هِنگ نمیتواند درست کند! عملاً هم همه چیز را وارد کردند.

نگرش نادرست به جایگاه کارگر

در منطق کشورهای سرمایه‌داری، کارگر یک ابزار است؛ وسیله‌ای است در خدمت کارفرما.

در منطق آن مکتبهای مضمحل‌شده و نابودشده‌ای که ادعای طرفداری از کارگر میکردند، وجود جنگ میان کارفرما و کارگر بود.

از این جنگ بود که آن نظامها میخواستند نان بخورند و اسمشان را بگذارند مدافعین کارگر.

آن وقت در نظام به اصطلاح سوسیالیستی شوروی سابق، همان بساط سرمایه‌داری،

همان اسرافها، همان فسادهای گوناگون مالی به اسم کارگر و به نام دفاع از طبقه‌ی کارگر وجود پیدا کرده بود. منطقشان، منطق تضاد و تعارض بود.

تهدیدات اشتغال و کار در کشور