بدون دیدگاه آوریل 13, 2020 مهدی

در این کتابچه به «عوامل معنوی موجب افزایش روزی و نقش آن در حفظ اشتغال جوانان» پرداخته ایم. /عوامل معنوی مؤثر در اشتغال جوانان

عوامل معنوی مؤثر در اشتغال جوانان: در کنار عوامل مادی که در این دنیا وجود دارند و در موفقیت تاثیر می گذارند، عوامل غیر مادی و مجردی نیز وجود دارند که تاثیر گذاری آن ها اگر بیشتر از عوامل مادی نباشد ، کمتر نخواهد بود. شناخت این عوامل و رفتارهایی که بر حصول آن ها تاثیر دارند از دایره عقل خارج است و با شهود شخصی نیز نمی توان به صورت قابل توجهی به شناخت این عوامل نایل آمد. بنابراین تنها راه برای شناخت این عوامل وحی خواهد بود.

یکی از عوامل ناکامی بشر ناامیدی و اضطراب است

که دلمردگی ، پریشانی ، تنبلی ، سرخوردگی و بی هویتی از نتایج آن است و همه اینها در ردیف آسیب هاب گوناگون زندگی به امور اقتصادی جای دارد و از راه های اساسی بازداری از این آسیب ها و درمان آن ، پیوند با مبدا هستی از طریق پیدایش امید و عوامل معنوی است

یکی از راه های اتصال به مبدا هستی ، توکل بر خداوند است.

«توکل بر خداوند متعال به معنای آن است که بنده خدا در همه امورش امید خود را از مخلوقین منقطع کند

و تنها به خداوند تکیه نماید. توکل بر خدا عبارت است از اینکه انسان بداند که مخلوق،

نفع و ضرر نمی رساند و هیچ چیز نمی دهد و نمی گیرد و از مردم به کلی مایوس باشد».

خداوند در قرآن کریم وعده می دهد

«و من یتوکل علی الله فهو حسبه»؛ هرکس به خدا تکیه کند

و او را وکیل قرار دهد، پس خداوند او را کافی است.

«در فعالیت های اقتصادی که در مسیر سعادت انسان قرار دارند و در چارچوب شریعت مجازند،

اگر انسان به همراه تلاش و تدبیر ، بر خداوند توکل نماید ، خداوند موفقیت او را تضمین خواهد کرد».

بنابراین یکی از رفتارهایی که دارای تاثیر مهمی بر عوامل معنوی و مجرد می باشد ،

توکل بر خداوند در انجام کارها به خصوص کارهای اقتصادی است.