بدون دیدگاه می 4, 2020 محمدصالح احمدی

در اینجا چهار پوستر تولید شده از بیانات رهبری در زمینه اشتغال، پیشرفت، امید و رکود ارائه می‌شود. سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت:

  1. مسئله واردات بی رویه و بی منطق ضرر بزرگی است…
سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

2. فصل جهش

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

3. امید و حرکت

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

4. رکود و مشکلات کار

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

13 خصوصیت کارافرینان موفق