بدون دیدگاه می 5, 2020 جواد اکبری

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «مسائل مدیریتی اقتصاد کشور» در ادامه مشاهده کنید

مدیریت منابع

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

مدیریت مصرف

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

مدیریت واردات

مسائل مدیریتی اقتصاد کشور

مطالب ما درباره پیشبینی بحرانهای اقتصادی را در اینجا ببنید