بدون دیدگاه می 6, 2020 محمدصالح احمدی

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «کار و کارگر در بیانات رهبری» را در ادامه ببینید

نگرش به کارگر

کار و کارگر در بیانات رهبری

هوشیاری جامعۀ کارگر

کار و کارگر در بیانات رهبری

می‌شود قدم برداشت

کار و کارگر در بیانات رهبری

کار، تلاش و علم

کار و کارگر در بیانات رهبری