بدون دیدگاه می 9, 2020 محمدصالح احمدی

چند پوستر در موضوع «مدیریت ایده آل» درادامه تقدیم می‌شود

مدیریت معاش و پیشرفت

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

برنامه ریزی و مدیریت

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

ارزیابی

نکات کارآفرینی و اشتغال جوان

مراقبت از ایده‌های خوب

مدیریت ایده آل

حقوق زنان و مردان

مدیریت ایده آل

استقلال اقتصادی زنان

مدیریت ایده آل

کشاورزی

مدیریت ایده آل

سرمایه و اشتغال

مدیریت ایده آل

جهانگردی

مدیریت ایده آل

مادر شاغل

مدیریت ایده آل

بیکاری

مدیریت ایده آل