بدون دیدگاه می 12, 2020 محسن فرجی

«کارگر و کالای ایرانی» مدیریت واردات و توجه به ظرفیت های داخلی، باعث رشد
و جهش تولید در کشور خواهد شد.

کارگر و کالای ایرانی
کارگر و کالای ایرانی

سخنان رهبری درباره اقتصاد و پیشرفت

13 خصوصیت کارآفرینان موفق