بدون دیدگاه فوریه 10, 2022 جواد اکبری

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن را در اینفوی زیر ببینید.

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن

تفاوت ھای کارآفرینی اجتماعی و دیگر مدل ھای فعالیت اقتصادی در استان قم:

1.تفاوت کارآفرین اجتماعی و کارآفرین عادی:

کارآفرین عادی:
انگیزه ھای مالی
نوآوری و خلاقیت درحد ساخت سود بیشتر
توجه به اھداف شخصی
عدم نیاز به درک درست مسائل اجتماعی
ریسک پذیری و سخت کوشی زیاد

کارافرین اجتماعی:
نوآوری وخلاقیت بسیار زیاد
توجه به اھداف اجتماعی
درک درست از مسائل اجتماعی
ریسک پذیری وسخت کوشی بسیار زیاد

2.تفاوت کارافرینی اجتماعی و خدمات اجتماعی:

کارافرینی اجتماعی:
قالب محدودی ندارند
کارھاشون درعین اجتماعی بودن پولسازه
وابسته به جایی نیستن و خودشون درآمد زایی میکنند

خدمات اجتماعی:
قالب محدود خودشون رو نمیشکنند
قلمروی کارھاشون محدود به منابع مالی که جذب کردن
درصورت قطع شدن منابع کارھاشون از بین میره

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن:

ارزیابی نتایج

1.تعیین دوره: برای ارزیابی صحیح باید دوره های ارزیابی متناسب با شرایط کسب و کار
و معضل اجتماعی طراحی شود و این در هر کسب و کار اجتماعی مخصوص به خود است.

2.تفکیک شاخص های اقتصادی و اجتماعی:
ارزیابی کسب و کار اجتماعی باید به دو گروه شاخص تقسیم شود و پیشرفت اقتصادی
و اجتماعی جداگانه سنجیده شوند. ارزیابی بدون این تقسیم نا منظم و غیر کارا است.

3.ازیابی توسط شخص ثالث و کارآفرین:
برای ارزیابی کارآمد شخص کارآفرین و نفر ثالثی خارج از مجموعه باید ارزیابی را جداگانه
انجام دهند و نتایج را با هم مقایسه کنند.

4.ارزیابی شاخص ها:
گاه مفید نبودن ارزیابی ها در شناسایی آسیب ها به دلیل صحیح نبودن شاخص ها است.
برای خود شاخص ها نیز ارزیابی دوره ای قرار دهید.

آسیب شناسی

1.بهره گیری از مشاوره:
برای آسیب شناسی تنها به ظرفیت خود اتکا نکنید،
استفاده از تجربه و خلاقیت دیگران شما را زود تر به نتیجه می رساند.

2.توجه به دو بال اقتصادی و اجتماعی:
کسب و کار اجتماعی زمانی موفق است هم در بعد اقتصاد و هم در حل معضل اجتماعی موفق باشد.
با موفقیت در یکی از حل آسیب های بعد دیگر غافل نشوید.

3.ناامید نشدن:
گاهی آسیب ها به حدی زیاد هستند که انسان های معمولی را ناامید از ادامه راه می کند.
کارآفرین اجتماعی هرگز برای این آسیب ها نباید ناامید شود.

4.عبور نکردن از جزئیات:
برخی آسیب ها در ابتدا نشانه هایی جزئی از خود بروز می دهند،
توجه کردن به نشانه های جزئی از بروز آسیب های بزرگ جلوگیری می کند.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی