بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم را یه صورت خلاصه در عکس نوشته زیر مشاهده نمایید.

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم

توسعه کارآفرینی اجتماعی در استان قم

اگر بخواهیم کارآفرینی اجتماعی در استان ما توسعه پیدا کند باید کارآفرینان توانمندی را پرورش داد.
درکنار آن باید فرهنگ کارآفرینی را در سطح استان ایجاد کرد در این صورت است که
می توان نرخ فعالیت های کارآفرینانه را در سطح استان قم گسترش داد.
به گفته کارآفرینان بزرگ، کارآفرینی نه تنها یک حوزه علمی نوخاسته است بلکه یک نوع راه و رسم زندگی است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده عکس نوشته های بیشتر درباره کارآفرینی