بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان را در اینفوی زیر مشاهده کنید.

شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان

شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان:

1.انواع معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان:

طلاق پدر و مادر
دوستان نامناسب
افسردگی و استرس
مشکلات درسی و سرخوردگی حاصل از آن
درون گرایی و ترس از حضور در اجتماع
تنبلی و کسلی
ناامیدی و نداشتن انگیزه
مشکلات مالی

2.راه ھای شناسایی:
استفاده از ظرفیت شوراھای آموزش و پرورش در ھر شھرستان:
یکی از مھمترین و تاثیرگذارترین شوراھا درشھرستان ھای کشور، شورای آموزش و پرورش
است.شناسایی و برطرف کردن معضلات اجتماعی در حوزه ھای مختلف تحصیلی باید در
اولویت این شورا قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت ھای آماری و اطلاعات آموزش و پرورش:
تمامی دانش آموزان کشور پرونده تحصیلی و انضباطی مختص به خود دارند که
در اسناد مدارس و ادارات آموزشی موجود است رصد و تحلیل این اطلاعات میتواند معضلات اجتماعی مربوط به جامعه آماری مذکور را روشن کند.

ھمکاری ھمه ارگانھا برای شناسایی و حل معضلات:
ھمکاری شورای اداری و ھمه نھادھا با آموزش وپرورش در جھت شناسایی و به حداقل رساندن مشکلات اجتماعی ضروری است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی