بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان را در اینفوی زیر مشاهده کنید.

شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان

شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان:

معرفی برخی معضلات:

1.اعتیاد
2.عدم دسترسی به محیط ھای ورزشی
3.نداشتن تفریحات سالم و کمبود محیط ھای سبز شھری
4.مشکلات خانوادگی و درگیری با والدین
5.دوستی ھای ناسالم
6.شتاب زدگی در تصمیمات شغلی و اقتصادی و ایجاد تبعات ناگوار بعدی

راه ھای شناسایی معضلات:

1.جمع آوری اطلاعات میدانی از وضعیت و معضلات اجتماعی جوانان ھر منطقه به صورت خاص با استفاده از پایگاه ھای بسیج محلات، مساجد، محیط ھای آموزشی و خانواده ھا

2.پرس و جو از مشاوران و مددجویان اجتماعی مورد مراجعه جوانان در ھر منطقه و شناسایی معضلات جوانان از این طریق

3.استفاده از ظرفیت نخبگان، صاحب نظران و پژوھشگران حوزه مشاوره، جامعه شناسی و روانشناسی و تشویق و حمایت از تحقیقات موردی درباره معضلات اجتماعی قشر مورد نظر

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی