بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

موضوع معضل بافت فرسوده در شهر قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید.

معضل بافت فرسوده در شهر قم

معضل بافت فرسوده در شهر قم:

آسیب ھای بافت فرسوده:

1.شھر مقدس قم، قدمت بسیاری دارد به ھمین جھت بخشی از بافت مسکونی این شھر نیز،
بسیار فرسوده شده است. با وجود این بافت ھای فرسوده، ارائه خدمات شھری به سختی
صورت می گیرد و ھمچنین در زمان بحران ھا نیز، به جھت فرسودگی آسیب بیشتری وارد می شود.
2.کاھش زیبایی شھر و ایجاد ضعف در منظر شھری
3.خدشه در مھندسی شھری و مقاومت در برابر سازه ھای جدید

راھکار:

1.تجمیع اراضی و مشارکت مالکان در ساخت مسکن به کمک ایجاد شرکت تعاونی:
کارآفرین اجتماعی می تواند با جلب مشارکت مالکان و ایجاد شرکت تعاونی و مشارکت خود
در این شرکت، در رفع این معضل نقش داشته باشد. البته صبر بسیاری برای انجام این پروژه، نیاز است.
2.استفاده از ظرفیت ھای ساکنین جھت انجام پروژه رفع موانع: توجیه مالکان برای ایجاد
روحیه مشارکت جمعی و جلوگیری از زیاده خواھی ھای بعدی رفع مشکل اسکان موقت ساکنین با راه حل ھای مختلف مثل استفاده از امکانات خیریه ھا و…
3.ایجاد زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی در احیای بافت فرسوده تجاری.
4.از پویاترین راه حل احیای بافت فرسوده شھری روش مشارکت است. مشارکت گویای این است که ھم افراد حق دارند در مورد اموری که مربوط به خودشان است.
احساس مسئولیت نمایند. بنیادی ترین اندیشه زیرساخت مشارکت پذیرش اصل برابری مردمان است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی