کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان

شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان را در اینفوی زیر مشاهده کنید. شناسایی معضلات و مشکلات اجتماعی جوانان: معرفی برخی معضلات: 1.اعتیاد2.عدم دسترسی به محیط ھای ورزشی3.نداشتن تفریحات سالم و کمبود محیط ھای سبز شھری4.مشکلات خانوادگی و درگیری با والدین5.دوستی ھای ناسالم6.شتاب زدگی در تصمیمات شغلی و اقتصادی و ایجاد تبعات ناگوار بعدی راه ھای […]

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید. راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم: بیکاری و فقر در جامعه: راھکار بیکاری: 1.با توجه به اینکه مدل کارآفرینی اجتماعی مدلی بسیار مناسب در جھت کاھش بیکاری محسوب میشود.2.دفاتر تسھیلگر کاریابی یکی از کسب و کارھای اجتماعی مورد نیاز در قم ھستند و […]

معضل بافت فرسوده در شهر قم

موضوع معضل بافت فرسوده در شهر قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید. معضل بافت فرسوده در شهر قم: آسیب ھای بافت فرسوده: 1.شھر مقدس قم، قدمت بسیاری دارد به ھمین جھت بخشی از بافت مسکونی این شھر نیز، بسیار فرسوده شده است. با وجود این بافت ھای فرسوده، ارائه خدمات شھری به سختی صورت […]

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم است که در اینفوی زیر به آن می‌پردازیم. ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم: پیامدھا: 1.اعتیاد به مواد مخدر2.افزایش آسیب پذیری دانش آموز پس از ترک تحصیل3.سرگردانی در زندگی و آینده4.آلوده شدن به آسیب ھای اجتماعی مختلف در نود درصد ترک کنندگان تحصیل راھکارھا: 1.ارزیابی منطقه ای و استفاده […]

شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان

شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان را در اینفوی زیر مشاهده کنید. شناسایی معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان: 1.انواع معضلات اجتماعی مربوط به نوجوانان: طلاق پدر و مادردوستان نامناسبافسردگی و استرسمشکلات درسی و سرخوردگی حاصل از آندرون گرایی و ترس از حضور در اجتماعتنبلی و کسلیناامیدی و نداشتن انگیزهمشکلات مالی 2.راه ھای شناسایی:استفاده از ظرفیت […]

ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی

انواع ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی را در اینفوی زیر مشاهده نمایید. ارتباط کارآفرین با سازمان های تخصصی: برخی سازمان ها:1.انجمن حامیان قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی:از جمله اهداف این انجمن توسعه فرهنگ و ترویج فعالیت های مرتبط و منجر به کارآفرینی است. 2.مجتمع آموزش نیکوکاری رعد:فعالیت های این انجمن به صورت تخصصی به […]

تعریف پروژه مشترک کارآفرین با دانشگاه

تعریف پروژه مشترک کارآفرین با دانشگاه را در اینفوی زیر مشاهده نمایید. تعریف پروژه مشترک کارآفرین با دانشگاه: نمونه:رویداد ملی استارتاپ کارآفرینی اجتماعی دانشگاه صنعتی اصفهان:ایده های کارآفرینی اجتماعی در بخش ایده شو این رویداد سنجیده می شوند. نفرات صاحب ایده برتر جوایزی اعطا و به سرمایه گذاران مرتبط شوند. محاسن:1.جامع نگری:جامع بودن راه حل […]

خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف

خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف را در اینفوی زیر مشاهده نمایید. خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف: 1.شفاف باشید:شفافیت یعنی پیام را به صورت مستقیم بدون کنایه منتقل کنیم. شفافیت اعتماد به نفس کارآفرین را تقویت و به مخاطب منتقل می کند. 2.صادق باشید:در نیت و عمل خود صادق باشید، صداقت به همراه هوشمندی، […]

ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی

شیوه های ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی را در اینفو زیر مشاهده نمایید. ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی شیوه ها:1.ارتباط با عضویت:با برخی از سازمان های اجتماعی مثل بسیج می توان با روش عضویت مرتبط شد و از ظرفیت سنجشی آن ها استفاده کرد. 2.ارتباط پروژه ای:برخی نهاد ها ممکن است عضو نپذیرند […]

ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی

محاسن و معایب ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی را در اینفو زیر مشاهده نمایید. ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی 1.معتمدان:نمایندگان مردم در نهادهای سیاسی:نمایندگان مردم در شورای روستا و شهر و نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط گسترده با مردم از معضلات بسیاری اطلاع دارند. امام جماعت مساجد:مساجد پایگاه های حضور اجتماعی مردم و امامان جماعت […]

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی

مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی را در اینفو زیر ببینید. مراحل ارتباط کارآفرین با مشاغل خانگی: 1.فراخوان جذب:کارآفرین می تواند از طریق فراخوان جذب و آموزش بافنده در محلات و مساجد و حسنیه ها، تعدای از بانوان خانه دار را برای آغاز کارآفرینی جذب کند. 2.تعامل با خانواده:مناسب است قبل از شروع مراحل بعد […]

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن

تعریف کارآفرینی اجتماعی و آسیب شناسی آن را در اینفوی زیر ببینید. تفاوت ھای کارآفرینی اجتماعی و دیگر مدل ھای فعالیت اقتصادی در استان قم: 1.تفاوت کارآفرین اجتماعی و کارآفرین عادی: کارآفرین عادی:انگیزه ھای مالینوآوری و خلاقیت درحد ساخت سود بیشترتوجه به اھداف شخصیعدم نیاز به درک درست مسائل اجتماعیریسک پذیری و سخت کوشی زیاد […]