کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

فعالین کارآفرینی اجتماعی

بروشور جهت معرفی دو جنبش و سازمان در موضوع «فعالین کارآفرینی اجتماعی» فعالین کارآفرینی اجتماعی: کسب و کار اجتماعی به سرمایه گذار یا سهام داران خود، سودی پرداخت نمی کند و حداکثر به میزان آورده اولیه را به ایشان باز می گرداند. هدف اصلی سرمایه گذار یا سهام دار صرفا انگیزه های مالی نبوده و […]