کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

مستند جهش تولید

مستند جهش تولید: استقلال یک کشور وابسته به کار است.هیچ کشوری و هیچ ملتی با بیکاری و تن پروری به جایی نخواهد رسید.آنجا که ذهن انسان کار می‌کند و فکر انسان کار میکند و بازوی انسان کار میکندو همت و اراده انسان کار میکند، آن است که انسان را؛ فرد و جامعه را رشد میدهد.جوان […]