کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

سه تا پیشنهاد شروع کار

پرورش قارچ خوراکی پرورش بز؛ نژاد سانن تولید محصولات گلخانه ای دیگر تولیدات دیجیتال ما:کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانپوسترهای کار و تولید در اسلامعابس ، جنگجوی صفین و رزمنده عاشورا

عوامل معنوی مؤثر در اشتغال جوانان

در این کتابچه به «عوامل معنوی موجب افزایش روزی و نقش آن در حفظ اشتغال جوانان» پرداخته ایم. /عوامل معنوی مؤثر در اشتغال جوانان عوامل معنوی مؤثر در اشتغال جوانان: در کنار عوامل مادی که در این دنیا وجود دارند و در موفقیت تاثیر می گذارند، عوامل غیر مادی و مجردی نیز وجود دارند که […]