کار و کار

فرهنگ اشتغال

آخرین مطالب

سه تا پیشنهاد شروع کار

پرورش قارچ خوراکی پرورش بز؛ نژاد سانن تولید محصولات گلخانه ای دیگر تولیدات دیجیتال ما:کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانپوسترهای کار و تولید در اسلامعابس ، جنگجوی صفین و رزمنده عاشورا

مستند کار و طلبه

مستند کار و طلبه: بد ترین چیز بیکاریه، این رو اول انسان باید تو ذهنش داشته باشه.وضعیت یه جوریه که باید حتمی آدم برای گذروندن زندگی یه کاری رو انتخاب کنه بیشتر:کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال در جوانانمستند جهش تولید