بدون دیدگاه آوریل 13, 2020 مهدی

در این کتابچه موضوع «نهادینه سازی اخلاق اقتصادی اسلام و نقش آن در اشتغال جوانان» را مورد تحقیق قرار داده ایم. / نقش اخلاق اقتصادی در اشتغال جوانان

کارگزاران و مکانیزم های نهادینه سازی اخلاق اقتصادی اسلام

«نهادینه شدن کامل و مطلوب یک ارزش در اذهان جامعه ، به مقاومت کمتر گروه های مخالف، حمایت فرهنگی مداوم، حمایت گروه های طرفدار و رابطه مثبت و قوی بین آن و پیامد های مطلوب آن (پاداش ها) بستگی دارد.

این موارد ارزش را در طول زمان جاودانه می کند».

بنابراین تا زمانی که جامعه ایران ، به این نتیجه نرسد که تنها راه رسیدن به اقتصادی عادلانه و امن و دارای رشد پایدار، به کارگیری اخلاق اقتصادی اسلام است نمی توان گفت که اخلاق اقتصادی اسلام در حال نهادی شدن است. پس تا زمانی که این گزاره در میان جامعه قبول نشده باشد ، رسیدن به جایی که اخلاق اقتصادی اسلام در جامعه نهادینه شده باشد بسیار سخت است.

«مکانیزم های شناختی از شتاب کمتری [در تاثیرگذاری] برخوردارند ولی با ثبات زیادی همراهند و موجب می شوند ارزش ، مسلم و بدیهی تلقی شده و به صورت یک عادت در رفتار افراد جامعه بروز نماید».

«مکانیزم های هنجاری از شتاب و ثبات متوسطی برخوردارند و موجب تعهد به ارزش می شوند»

«مکانیزم های [تنظیمی و] اجباری از شتاب زیاد و ثبات کم برخوردارند و به مقاومت در برابر ارزش تحمیلی منجر می شوند»

موانع نهادینه سازی اخلاق اقتصادی اسلام

اختلال در کارگزاران نهادینه سازی

کارگزاران نهادینه سازی، همچنانکه می‌توانند نقش مثبتی در فرایند نهادینه سازی اخلاق اقتصادی اسلام داشته باشند،

در شرایطی می توانند به موانعی بزرگ در راه نهادینه سازی قرار گیرند.

به عنوان مثال نهادهای آموزشی اگر به وظایف خود در تبیین اخلاق اقتصادی اسلام و منافع آن نپردازند،

بار تبیین و استفاده از مکانیزم شناختی که توسط نهادهای آموزشی به کارگرفته نشده است،

بر دوش سایر کارگزاران نهادینه سازی خواهد افتاد