بدون دیدگاه آوریل 25, 2020 مهدی

در این فایل، محتوایی که در جریان پروژه به دست آمده را ارائه می‌کنیم، که در واقع نقش پشتیبانی محتوایی برای تولیدات این پروژه را ایفا می‌کنند. منابع تحقیقاتی مربوط به اشتغال:

این فایل شامل 4 بخش می‌باشد:
1. بانک عناوین کتب و مقالات قابل استفاده در موضوع «اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال جوانان»
2. ارزشیابی بانک عناوین با نوجه به هدف و موضوع مورد استفاده

3. فایل منابع و محتوای تحقیق، شامل منابع فارسی و انگلیسی با رویکرد‌های خرد و کلان اقتصادی
4. فایلی شامل فیش برداری‌های دست اندرکاران طرح و همچنین الگویی برای فیش برداری در طرح های چند وجهی و محتوای رتبه بندی شده.

منابع تحقیقاتی مربوط به اشتغال

تکه محتوایی در باب اشتغال جوان:

ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه مذهبی ﺟﻬﺎن ﺗﺸﯿﻊ و دوﻣین ﻣﺮﮐﺰ زﯾﺎرﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﻬﺪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ دارای ﻣﺬﻫﺒﯽ ، ﻫﺎی ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺎ ارزش دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ؛

ﻟﯿﮑﻦ ﺗﺎﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه واﻗﻌﯽ ﺧﻮد در ﻋﺮﺻﻪ ﺟـﺬب ﮔﺮدﺷـﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﮔﺮدﺷﮕﺮان دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻓﺮاﯾﻨﺪ رﯾﺰیاﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی،

ﺟﻮﯾﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ و ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗـﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ، ﺑـﻪ اراﺋـﮥ راﻫﮑﺎرﻫـﺎ و ﺗﻌﯿـﯿﻦ

اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﺑـﺮای ﺗﻮﺳـﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ـ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮیﻣﺬﻫﺒﯽ ـ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ.

در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫـﺎ و ّ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻗﻢ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺒﯿ ﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ

اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒ ﯽ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ، در اوﻟﻮﯾﺖﻧﺨﺴﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋی

ﻫﺎیﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧﻪ اﻧﺪ؛ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی در واﻗﻊ ﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ در اوﻟﻮﯾﺖ دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ رﯾﺰی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﻧﺨﺴـﺖ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی WO ﻫـﺎی اوﻟﯿـﻪ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﺮاﺗﮋی SOﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ SWOT در ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ در اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار.

در واﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎراﻧـﮥ 2WO ﻣﺜﺎﺑﮥ 6/49 ﺑﺎ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی در ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﮔﺮدد.