بدون دیدگاه می 5, 2020 محسن فرجی

آچار فرانسه های راهگشا برای اشتغال جوانان را در پوسترهای زیر مشاهده کنید.
آچار فرانسۀ اشتغال:

ارتباط صنعت و دانشگاه

آچار فرانسۀ اشتغال

کار با تخصص

آچار فرانسۀ اشتغال

بالاترین کیفیت

اقتصاد پایدار

آچار فرانسۀ اشتغال

مبارزه با مفاسد

آچار فرانسۀ اشتغال

اتحاد و عزم جزم

آچار فرانسۀ اشتغال

زیر ساخت و ظرفیت های اشتغال را در اینجا ببینید

کتاب اصلاح فرهنگ نگرش اشتغال را مطالعه کنید