بدون دیدگاه می 5, 2020 جواد اکبری

پوسترهای تولیدی ما با محوریت «ترکیب علم و صنعت» در ادامه ارائه می‌شود

اقتصاد دانش بنیان

ترکیب علم و صنعت

صنعت و دانشگاه

ترکیب علم و صنعت

افزایش کیفیت

ترکیب علم و صنعت

می‌توانید کتاب تولیدی ما با عنوان «اصلاح فرهنگ نگرش استغال جوانان» را در اینجا ملاحظه کنید

چگونه اطلاعات مربوط به کسب و کار را تحلیل کینم؟