بدون دیدگاه می 5, 2020 جواد اکبری

چهار پوستر در موضوع «زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال» ببینید

شادابی جوانی

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال

گردشگری

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال

کشاورزان و زمین

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال

مجموعه‌ های تلاشگر

زیرساختها و ظرفیت‌های اشتغال