بدون دیدگاه می 24, 2020 محمد خسروی

اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق ببخشیم، مسئله تورم و اشتغال حل خواهد شد
اقتصاد داخلی استحکام پیدا خواهد کرد اینجاست که دشمن با مشاهده این وضعیت مأیوس خواهد شد،
وقتی دشمن نا امید شد، تلاش دشمن و توطئه آن هم تمام خواهد شد
سهم دولت در این کار پشتیبانی از تولیدات داخلی صنعتی و کشاورزی ست
سهم سرمایه داران و کارگران، تقویت چرخه تولید و همت در کار تولید است
و سهم مردم که از همه اینها به نظر من مهم تر است، مصرف تولیدات داخلی ست.
رونق تولید:

بیشتر:
پوسترهایی در موضوع قرنطینه و معنویت
کلیپ رهبری در موضوع مدیریت مصرف تولید شده در پروژه کار و کار

دانلود با لینک مستقیم