بدون دیدگاه فوریه 10, 2022 جواد اکبری

ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی را در عکس نوشته های زیر مشاهده نمایید.

ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی
ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی
ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی
ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی
ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی
ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی

ابعاد موفقیت در کسب و کار اجتماعی:

کسب و کار اجتماعی زمانی موفق است که هم در بعد اقتصاد و هم در حل معضل اجتماعی موفق باشد.
با موفقیت در یکی از حل آسیب های بعد دیگر غافل نشوید.

همکار شما در کارآفرینی باید نسبت به جامعه هدف دلسوزی داشته باشد
ودرد آنها را درد خود بداند در غیر اینصورت انگیزه کمتری خواهد داشت.

ما نباید افراد را استخدام کنیم که برای ما تولید کنند ما باید
تولید کنیم تا بتوانیم افراد بیشتری را استخدام کنیم،
باتغییر همین شعار به راحتی میتوان هدف واقعی کارآفرینی اجتماعی را درک کرد.
ماتولید میکنیم تا بتوانیم افراد نیازمند به کار بیشتری را استخدام کنیم تا فقر را در استان کاهش دهیم.

ارزیابی کسب وکار اجتماعی باید به دو گروه شاخص تقسیم شود و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جداگانه سنجیده شود.
ارزیابی بدون این تقسیم نامنظم و غیرکارا است.

برای آسیب شناسی تنها به ظرفیت خود اتکا نکنید استفاده از تجربه و خلاقیت دیگران شمارا زودتر به نتیجه میرساند.

کارآفرینی اجتماعی بامشکلات بسیاری روبرو است و صبر عنصر لازم این همکاری است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده عکس نوشته های بیشتر درباره کارآفرینی