بدون دیدگاه فوریه 13, 2022 جواد اکبری

محاسن و معایب ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی را در اینفو زیر مشاهده نمایید.

ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی

ارتباط کارآفرین با معتمدان محلی

1.معتمدان:
نمایندگان مردم در نهادهای سیاسی:
نمایندگان مردم در شورای روستا و شهر و نمایندگان مجلس به دلیل ارتباط گسترده با مردم از معضلات بسیاری اطلاع دارند.

امام جماعت مساجد:
مساجد پایگاه های حضور اجتماعی مردم و امامان جماعت امین مردم در بیان مشکلاتشان هستند، از اطلاعات آن ها با حفظ امانت می توان استفاده کرد.

هیئت امناء هیئات مذهبی:
هیئات مذهبی در میان جامعه گستره بسیاری دارند، با این گستره از معضلات ایشان اطلاع دارند.

فعالان اقتصادی محلی:
کاسبان محل به دلیل ارتباط مستقیم با دخل و خرج مردم از معضلات ایشان آگاه اند.

امامان جمعه:
امام جمعه شهر به دلیل مراجعات بسیار مردم به او از معضلات ایشان مطلع است.

2.محاسن:
امکان جلب همکار از میان معتمدان:
از میان معتمدین دغدغه مندانی هستند که به دنبال رفع این معضلات باشند،
معضلات با کمک آن ها آسانتر رفع می شود.

برخورداری از پشتیبانی سیاسی بعضی معتمدان:
در برخورد با موانع اداری راه اندازی کسب و کار می توان به حمایت سیاسی برخی از این افراد امیدوار بود.

استفاده از نفوذ آنان در جلب همیاری جامعه هدف:
برخی از معتمدین در میان جامعه هدف نفوذ کلام دارند، از این نفوذ کلام برای رفع مانع عدم همکاری جامعه هدف بهره برده می شود.

3.معایب:
امکان بهره برداری سیاسی از فعالیت ها:
برخی از معتمدان مذکور ممکن است برای جلب افکار عمومی از همکاری با کارآفرین در کشف معضل سوء استفاده کنند.

انگیزه کمتر در حل معضل:
به دلیل عدم ارتباط مستقیم با جامعه هدف کارآفرین انگیزه ای که در ارتباط مستقیم با جامعه هدف دارد را نخواهد داشت.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی