بدون دیدگاه فوریه 14, 2022 جواد اکبری

شیوه های ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی را در اینفو زیر مشاهده نمایید.

ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی

ارتباط با نهادها در کارآفرینی اجتماعی

شیوه ها:
1.ارتباط با عضویت:
با برخی از سازمان های اجتماعی مثل بسیج می توان با روش عضویت مرتبط شد و از
ظرفیت سنجشی آن ها استفاده کرد.

2.ارتباط پروژه ای:
برخی نهاد ها ممکن است عضو نپذیرند یا کارآفرین مایل به عضویت در آن ها نباشد، در
این فرض می توانند برای کشف معضل در پروژه ای همکاری مشترک داشته باشند.

نهاد ها:
1.بسیج مستضعفین:
از اطلاعات سازمان بسیج سازندگی از زیر مجموعه های بسیج که به صورت تخصصی در
جهت محرومیت زدایی و کشف معضل ها فعالیت دارد می توان استفاده کرد.

2.کمیته امداد:
معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی در چند سال اخیر به صورت
تخصصی به رفع معضل های جامعه تحت پوشش خود مبادرت کرده و از اطلاعات ذی
قیمتی بهره مند است.

3.سازمان های مردم نهاد:
برخی سازمان های مردم نهاد که در رفع معضل های اجتماعی فعالیت دارند به اطلاعاتی
در مورد این معضل ها دست پیدا کرده اند.

محاسن:
1.امکان استفاده از امکانات برخی نهاد ها در مراحل بعد:
سازمان هایی مانند بسیج سازندگی یا کمیته امداد برای انجام فعالیت رفع معضل اجتماعی
تسهیلاتی را در اختیار صاحبان ایده قرار می دهند.

2. تخصصی بودن فعالیت نهاد ها:
کارآفرین در ابتدای راه قرار دارد و از تخصص لازم برای کشف برخوردار نیست به همین
جهت می تواند از ظرفیت تخصصی این نهاد ها تکیه کند.

3.احتمال کمتر تاثیر احساسات در تصمیم گیری:
به جهت تعامل کمتر کارآفرین با معضل در این روش تصمیم گیری در مراحل بعدی با
کمترین تاثیر احساسات انجام می شود.

معایب:
1.انگیزه کمتر در حل معضل:
با عدم ارتباط مستقیم با معضل نسبت روش تحقیقات میدانی ، کارآفرین برای حل معضل انگیزه کمتری خواهد داشت.

2.امکان گرفتاری در مراحل پر پیچ و خم اداری:
برای همکاری با برخی نهاد ها نیازمند گذراندن مراحل اداری است که به دلیل زمان بر بودن
آن امکان گرفتاری در آن ها وجود دارد.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی