بدون دیدگاه فوریه 14, 2022 جواد اکبری

خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف را در اینفوی زیر مشاهده نمایید.

خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف

خصوصیات کارآفرین در توجیه جامعه هدف:

1.شفاف باشید:
شفافیت یعنی پیام را به صورت مستقیم بدون کنایه منتقل کنیم. شفافیت اعتماد به نفس کارآفرین را تقویت و به مخاطب منتقل می کند.

2.صادق باشید:
در نیت و عمل خود صادق باشید، صداقت به همراه هوشمندی، صداقت بدون هوشمندی منجر به آسیب پذیری است.

3.به راه حل معتقد باشید:
به نتیجه بخش بودن راه حل جزم و یقین داشته باشید، تردید زیاد در حصول نتیجه به مخاطب منتقل شده او را متزلزل می کند.

4.به تغییر باور نادرست به عنوان پروسه نگاه کنید:
برخی باور های نادرست به همان مقدار زمان برای از بین رفتن نیاز دارند که برای شکل گیری نیاز داشتند.

5.از مراجع جامعه هدف بهره ببرید:
مردم از کسانی که به آن ها اعتماد دارند سخن را آسان تر می پذیرند، از این ظرفیت بهره ببرید.

6.گوش شنوا باشید:
برخی برای همراه شدن فقط به گوشی برای شنیدن نیاز دارند، گوش شنوایشان باشید نه مشاور نصیحت‌گرشان.

7.صبور باشید:
اصل اساسی در توجیه جامعه هدف صبر است، بی صبری ضربه اصلی به متقاعد کردن ایشان است. گاه چهل سال زمان نیاز است.

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی