بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم است که در اینفوی زیر به آن می‌پردازیم.

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم

ترک تحصیل محصلان معضل اجتماعی قم:

پیامدھا:

1.اعتیاد به مواد مخدر
2.افزایش آسیب پذیری دانش آموز پس از ترک تحصیل
3.سرگردانی در زندگی و آینده
4.آلوده شدن به آسیب ھای اجتماعی مختلف در نود درصد ترک کنندگان تحصیل

راھکارھا:

1.ارزیابی منطقه ای و استفاده از مشاورین و معاونین پرورشی به منظور شناسایی و برطرف کردن مشکلات، قبل از حاد شدن آنھا

2.حفاظت از کانون گرم خانواده و جلوگیری از تزلزل آن از طریق وارد کردن مراکز مشاوره معتبر

3.ارتقای سطح کیفی آموزش ھا، شروع آموزش ھا به صورت جدی از دوره پیش دبستانی

4.گسترش کسب و کارھای مربوط به آموزش دانش آموزان و ایجاد تنوع آموزشی و پر بار کردن مباحث درسیارائه شده در دوره ھای گوناگون تحصیلی

5.ایجاد اشتیاق و علاقه به تحصیل و فراگیری آموزش ھای ارائه شده از طریق شرکت ھای
ارائه دھنده تحصیلات تکمیلی ھمچون رباتیک و زبان انگلیسی و انتخاب مباحث درسی که
خلاقیت و اشتیاق دانش آموزان را پاسخگو باشد

6.ارتباط موثر بین بخش آموزش و اشتغال از طریق شتابدھنده ھای موفقیت و موسسه ھای پرورش استعداد در قم

عوامل ترک تحصیل:

1.مشکل مالی
2.نیاز خانواده به حضور محصل در خانه
3.عم وجود انگیزه
4.توجیه نبودن نسبت به فواید تحصیل
5.اشباع بازار کار بعد از تکمیل تحصیل
6.نداشتن مھارت نه گفتن و حرف شنوی از ھم سالان ترک تحصیل کرده
7.بازی گوشی و عدم علاقه به تحصیل

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی