بدون دیدگاه فوریه 15, 2022 جواد اکبری

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم را در اینفوی زیر مشاهده کنید.

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم

راهکارهای معضل اجتماعی بیکاری در قم:

بیکاری و فقر در جامعه:

راھکار بیکاری:

1.با توجه به اینکه مدل کارآفرینی اجتماعی مدلی بسیار مناسب در جھت کاھش بیکاری محسوب میشود.
2.دفاتر تسھیلگر کاریابی یکی از کسب و کارھای اجتماعی مورد نیاز در قم ھستند و میتوانند افرادنیازمند به خدمت را …
3.ھمزمان با کاھش بیکاری میتواند در زمینه ریشه کن کردن فقر مالی و فقر فرھنگی نیز اقداماتی انجام داد، بدون شک تاثیر فراوانی در کاھش بیکاری خواھد داشت و کافی است که سازمانھای مرتبط نیز با ھمراھی کردن کارآفرینان با این مھم سرعت بیشتری ببخشند.

4.ما نباید افراد را استخدام کنیم که برای ما تولید کنند، ما باید تولید کنیم تا بتوانیم افرادبیشتری را استخدام کنیم، با تغییر ھمین شعار به راحتی میتوان ھدف واقعی کارآفرینی اجتماعی رادرک کرد، ما تولید میکنیم تا بتوانیم افراد نیازمند به کار بیشتری را استخدام کنیم و فقر را در استان کاھش دھیم.

5.اگر بخواھیم کارآفرینی اجتماعی در استان ما توسعه پیدا کند باید کارآفرینان توانمندی را پرورش داد در کنار آن باید فرھنگ کارآفرینی را در سطح استان ایجاد کرد.در این صورت است
که میتوان نرخ فعالیت ھای کارآفرینانه را در سطح استان قم گسترش داد، به گفته کارآفرینان بزرگ، کارآفرینی نه تنھا یک حوزه علمی نوخاسته است بلکه یک نوع راه و رسم زندگی است.

پیامدھای بیکاری:

برای فرد:
1.احساس بيارزشي در فرد
2.فقر و تنگدستی
3.بزھكاري و آلوده شدن بھ اعتیاد
4.عقب ماندگي كشور از نظر اقتصادی

برای خانواده و اجتماع:
1.افزایش سن ازدواج
2.افزایش طلاق در جامعه
3.مشكلات و مشاجرات خانوادگي
4.عقب ماندگی کشور و جامعه

محتوای فرهنگی دیجیتال بیشتر در سایت روشنگر
مشاهده اینفو های بیشتر درباره کارآفرینی